شبکه‌های بهداشت و درمان

خدمات بهداشتی در هفت شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه می شود.

شبکه بهداشت و درمان شهریار

شبکه بهداشت و درمان شهریار

شبکه بهداشت و درمان شهرقدس

شبکه بهداشت و درمان شهرقدس

شبکه بهداشت و درمان ملارد

شبکه بهداشت و درمان ملارد

شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

شبکه بهداشت و درمان بهارستان

شبکه بهداشت و درمان بهارستان

شبکه بهداشت شمال غرب تهران

شبکه بهداشت شمال غرب تهران

شبکه بهداشت غرب تهران

شبکه بهداشت غرب تهران