جمعه ٢٨ آذر ١٣٩٣
صفحه اصلي > انتصابات دانشگاه  
انتصابات دانشگاه


دکتر ناهید ابوطالب به عنوان مدیر گروه فیزیولوژی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر ناهید ابوطالب به عنوان مدیر گروه فیزیولوژی دانشگاه
 ١٠:٥٣ - چهارشنبه ١٩ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دكتر آخوندي نسب بعنوان نائب رئيس هيئت مديره موسسه خدمات درماني محب حضرت فاطمه (س) و رياست بيمارستان مزبور
دكتر محمدرضا آخوندي نسب بعنوان نائب رئيس هيئت مديره موسسه خدمات درماني محب حضرت فاطمه (س) و رياست بيمارستان مزبور منصوب شد.
 ١٦:٢٨ - سه شنبه ١٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر بنفشه غرایی به عنوان مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر بنفشه غرایی به عنوان مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه
 ١٠:٢٦ - سه شنبه ١٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید به عنوان مدیر گروه بهداشت روان دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید به عنوان مدیر گروه بهداشت روان دانشگاه
 ١٠:١٤ - سه شنبه ١٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
جناب آقای فریدون محمودی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه منصوب گردید
انتصاب جناب آقای فریدون محمودی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه
 ١٤:٤٦ - دوشنبه ١٠ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر سید بهنام الدین جامعی به عنوان مدیر گروه علوم پایه دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر سید بهنام الدین جامعی به عنوان مدیر گروه علوم پایه دانشگاه
 ١٤:٣٥ - شنبه ٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهندس محمد علی جوانشیر به عنوان مدیر گروه اعضای مصنوعی و وسایل کمکی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب مهندس محمد علی جوانشیر به عنوان مدیر گروه اعضای مصنوعی و وسایل کمکی دانشگاه
 ١٤:٣١ - شنبه ٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد مراد فرج اللهی به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر محمد مراد فرج اللهی به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه
 ١٤:٢٦ - شنبه ٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر احمد کاظمی به عنوان مدیر گروه هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر احمد کاظمی به عنوان مدیر گروه هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون دانشگاه
 ١٤:١٦ - شنبه ٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد کمالی به عنوان مدیر گروه مدیریت توانبخشی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر محمد کمالی به عنوان مدیر گروه مدیریت توانبخشی دانشگاه
 ١٣:٥٩ - شنبه ٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر اکرم پوربخت به عنوان مدیر گروه شنوایی شناسی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر اکرم پوربخت به عنوان مدیر گروه شنوایی شناسی دانشگاه
 ١٣:٥٢ - شنبه ٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر علی نشاسته ریز به عنوان سرپرست مدیریت گروه علوم پرتوی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر علی نشاسته ریز به عنوان سرپرست مدیریت گروه علوم پرتوی دانشگاه
 ١٥:٢٤ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر فریده باستانی به عنوان مدیر گروه پرستاری سالمندی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر فریده باستانی به عنوان مدیر گروه پرستاری سالمندی دانشگاه
 ١٥:١٢ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر افسون حسنی مهربان به عنوان مدیر گروه کار درمانی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر افسون حسنی مهربان به عنوان مدیر گروه کاردرمانی دانشگاه
 ١٥:٠٩ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر زهرا جعفری به عنوان مدیر گروه علوم پایه توانبخشی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر زهرا جعفری به عنوان مدیر گروه علوم پایه توانبخشی دانشگاه
 ١٥:٠٧ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
جناب آقاي شهنام صدیق معروفی به عنوان مدیر گروه هوشبری دانشگاه منصوب گردید
انتصاب جناب آقاي شهنام صدیق معروفی به عنوان مدیر گروه هوشبری دانشگاه
 ١٥:٠٤ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد جواد غروی به عنوان مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر محمد جواد غروی به عنوان مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه
 ١٥:٠٠ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرکار خانم صدیقه حنانی به عنوان مدیر گروه اتاق عمل دانشگاه منصوب گردید
انتصاب خانم صدیقه حنانی به عنوان مدیر گروه اتاق عمل دانشگاه
 ١٤:٤٧ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد شعبانی به عنوان مدیر گروه بیوشیمی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر محمد شعبانی به عنوان مدیر گروه بیوشیمی دانشگاه
 ١٤:٣٥ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر مسعود ناصری پور به عنوان سرپرست مدیریت گروه ژنتیک دانشگاه منصوب گردید
انتصاب مسعود ناصری پور به عنوان سرپرست مدیریت گروه ژنتیک دانشگاه
 ١٤:٢٨ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>