شنبه ٠٩ ارديبهشت ١٣٩٦
صفحه اصلي > انتصابات دانشگاه  
انتصابات دانشگاه


دکتر محمد مراد فرج اللهی به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر محمد مراد فرج اللهی به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه
 ١٤:٢٦ - شنبه ٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر احمد کاظمی به عنوان مدیر گروه هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر احمد کاظمی به عنوان مدیر گروه هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون دانشگاه
 ١٤:١٦ - شنبه ٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد کمالی به عنوان مدیر گروه مدیریت توانبخشی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر محمد کمالی به عنوان مدیر گروه مدیریت توانبخشی دانشگاه
 ١٣:٥٩ - شنبه ٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر اکرم پوربخت به عنوان مدیر گروه شنوایی شناسی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر اکرم پوربخت به عنوان مدیر گروه شنوایی شناسی دانشگاه
 ١٣:٥٢ - شنبه ٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر علی نشاسته ریز به عنوان سرپرست مدیریت گروه علوم پرتوی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر علی نشاسته ریز به عنوان سرپرست مدیریت گروه علوم پرتوی دانشگاه
 ١٥:٢٤ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر فریده باستانی به عنوان مدیر گروه پرستاری سالمندی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر فریده باستانی به عنوان مدیر گروه پرستاری سالمندی دانشگاه
 ١٥:١٢ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر افسون حسنی مهربان به عنوان مدیر گروه کار درمانی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر افسون حسنی مهربان به عنوان مدیر گروه کاردرمانی دانشگاه
 ١٥:٠٩ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر زهرا جعفری به عنوان مدیر گروه علوم پایه توانبخشی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر زهرا جعفری به عنوان مدیر گروه علوم پایه توانبخشی دانشگاه
 ١٥:٠٧ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
جناب آقاي شهنام صدیق معروفی به عنوان مدیر گروه هوشبری دانشگاه منصوب گردید
انتصاب جناب آقاي شهنام صدیق معروفی به عنوان مدیر گروه هوشبری دانشگاه
 ١٥:٠٤ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد جواد غروی به عنوان مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر محمد جواد غروی به عنوان مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه
 ١٥:٠٠ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرکار خانم صدیقه حنانی به عنوان مدیر گروه اتاق عمل دانشگاه منصوب گردید
انتصاب خانم صدیقه حنانی به عنوان مدیر گروه اتاق عمل دانشگاه
 ١٤:٤٧ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد شعبانی به عنوان مدیر گروه بیوشیمی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر محمد شعبانی به عنوان مدیر گروه بیوشیمی دانشگاه
 ١٤:٣٥ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر مسعود ناصری پور به عنوان سرپرست مدیریت گروه ژنتیک دانشگاه منصوب گردید
انتصاب مسعود ناصری پور به عنوان سرپرست مدیریت گروه ژنتیک دانشگاه
 ١٤:٢٨ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر علیرضا نیکوفر به عنوان مدیر گروه رادیوتراپی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر علیرضا نیکوفر به عنوان مدیر گروه رادیوتراپی دانشگاه
 ١٥:١٣ - شنبه ١ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
مریم کشاورز به عنوان مدیر گروه مامایی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب مریم کشاورز به عنوان مدیر گروه مامایی دانشگاه
 ١٥:٠٠ - شنبه ١ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر مژگان عسگری به عنوان مدیر گروه پاتولوژی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر مژگان عسگری به عنوان مدیر گروه پاتولوژی دانشگاه
 ١٤:٥٢ - شنبه ١ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر مصطفي ده مرده‌اي بعنوان سرپرست مركز آموزشي درماني شهيد مطهري
دکتر مصطفي ده مرده‌اي بعنوان سرپرست مركز آموزشي درماني شهيد مطهري منصوب شد.
 ١٢:٠٩ - چهارشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر علی مجید پور به عنوان مدیر گروه بیماریهای عفونی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر علی مجید پور به عنوان مدیر گروه بیماریهای عفونی دانشگاه
 ١٧:٤٨ - سه شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر عباس زمانیان به عنوان مدیر گروه پوست دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر عباس زمانیان به عنوان مدیر گروه پوست دانشگاه
 ١٧:٤٣ - سه شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر سید حسن فیروزآبادی به عنوان مدیر گروه پزشکی هسته ای دانشگاه منصوب گردید
انبصاب دکتر سید حسن فیروزآبادی به عنوان مدیر گروه پزشکی هسته ای دانشگاه
 ١٧:٣٨ - سه شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>